Anmälan

31 October 13:00 - 21:30Changers Hub Sture (em) & Norrsken House (kväll)


Välkommen att delta på slutkonferensen för #UrbanGirlsMovement Botkyrka. På FN:s World Cities Day presenteras slutresultatet från #UrbanGirlsMovement, ett projekt för feministisk stadsutveckling som verktyg för Agenda 2030 i Sverige och globalt. Under dagen samlar vi svenska och internationella aktörer för att presentera och tillsammans diskutera projektets resultat och lärdomar. Inspirerande höstlovsaktiviteter kommer att finnas för alla åldrar. Dagen avslutas med mingel på Norrsken House. 

Vad: #UrbanGirls Movement Botkyrka - Feministisk stadsutveckling som verktyg för Agenda 2030 i Sverige och världen 
När: 31 oktober 2019, 13:00-16.45
Var: Changers Sture (fm), Grev Turegatan 7, Stockholm
Moderator: Thomas Melin, Senior rådgivare, Global Utmaning

13:00 - 13:05 Välkomna
- Thomas Melin, Senior rådgivare på Global Utmaning, presenterar programmet och hälsar välkomna  

13:05-13.15 Inledningstal
- Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister

13:15-14:00 Utmaningar och resultat (tjejerna berättar om utmaningarna, projektet, metoden, designen)
- Helin Agrali, Urban Girl
Victoria Escobar, Medgrundare & Operativ chef på Changers Hub 
- Elin Andersdotter Fabre, Programansvarig Hållbara Städer på Global Utmaning  
- Moné Ukonu, Urban Girl

14:00-14:45 Plan och design (arkitekterna, planerare, markägare och mottagarna berättar om hur behoven kan svaras, tillgodoses och tas vidare) 
- Kristina Philipson, Arkitekt på White 
- Kerstin Lagnefeldt, Landskapsarkitekt i Botkyrka kommun
- Mi Sundquist, Fastighetsutvecklare på Kungsvåningen 
- Annika Hjort, Kundmiljöstrateg Trafikförvaltningen i Region Stockholm

14:45-15:30 Policy (konsekvenser, stöd för genomförande, och hinder på kvarters-, kommunal, regional, och nationell nivå) 
- Parvaneh Sherafi, Områdesstrateg i Fittja
- Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka Kommun 
- Tomas Eriksson, Miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm
- Elin S Olsson, Statssekreterare på Näringsdepartementet

  15:30-16:45 Forskarseminarium (forskarna om följeforskning, fältet, publikationer)
  - Caroline Wrangsten, Biträdande projektledare på IQ Samhällsbyggnad
  - Emelie Anneroth, Junior Projektledare på RISE
  -Sara Ferlander, Docent och lektor i sociologi, Södertörn University
  - Gunnel Forsberg, Professor emerita i kulturgeografi på Stockholm University
  -  Alazar Ejigu, Forskare i Stadsplanering på Södertörns Universitet

  16:45 - Fikapaus

  17:00-18:00 Girls’ urban walk från Grev Ture till Norrsken
  - Emelie Anneroth, Junior Projektledare på RISE 
  - Caroline Wrangsten, Biträdande projektledare på IQ Samhällsbyggnad


  What: #UrbanGirlsMovement - Feminist urban development as a tool for local implementation of the 2030 Agenda

  When: 31 October 2019, 18:00-21:00
  Where: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C (evening), Stockholm, Sweden
  Moderator: Thomas Melin, Senior Advisor at Global Utmaning

  18:00-18:10 Welcome 
  - Thomas Melin, Senior Advisor at Global Utmaning
  - Tove Ahlström, CEO at Global Utmaning, welcome & short presentation about Global Utmaning and Norrsken House

  18:10-18:30 Results (recap from the day)
  - Victoria Escobar, Founder and Operative Manager at Changers Hub
  - Elin Andersdotter Fabre, Programme Director Sustainable Cities at Global Utmaning
  - Ebba Östlin, Chairman in Botkyrka Municipality

  18:30-19:00 Comments (lessons learned for other actors)
  - Viktoria Walldin, Social sustainability expert at White architects
  - Marie Linder, Chairman at the Swedish Union of Tenants
  - Albert Edman, Senior Project Manager at RISE/Umeå
  - Max Parknäs, Programme Manager at Vinnova

  19:00-19:20 Scaling up (presentation of the new initiative and global projects)
  - Laura Petrella Leader of the City Planning Extension and Design Unit at UN-Habitat
   - Elin Andersdotter Fabre, Programme Director Sustainable Cities at Global Utmaning

  19:20-20:10 Comments (possibilities to scale up at local, national, international and global levels)
  - Mariann Eriksson, National Director at Plan International
  - Yasmeen Dinath, Planning Manager at the City of Johannesburg
  - Laura Petrella, Leader of the City Planning Extension and Design Unit at UN-Habitat
  - Nayoka Martinez-Bergström, Senior Program Manager and Thematic Coordinator for Urban Development at Sida
  - Helena Olsson, Urban Specialist at SKL International

   20:10 - Conclusion and hang out
   - Thomas Melin, Senior Advisor at Global Utmaning

   20.20 - Mingel,  food


   Om #UrbanGirlsMovement
   #UrbanGirlsMovement syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsplanering. Stadsplanering är ett outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle i stort, och behovet av att vidga vyerna och kartlägga globala exempel är påfallande. Projektets tes lyder ”planera och bygg staden utifrån tjejers behov, och den kommer fungera för alla”. Vi är övertygade om att prioritera unga kvinnor och flickor i stadsutveckling är avgörande för att städer och offentliga miljöer ska bli inkluderande och hållbara, och därmed ett effektivt verktyg mot segregation. 

   Genom innovationslabben i Botkyrka får unga tjejer möjlighet att utforma och förverkliga visioner om en mer jämställd och jämlik offentlig stadsmiljö. De får därmed en officiell röst i stadsplaneringen för en mer jämlik och jämställd stadsmiljö som på lång sikt kan leda till ökad hållbarhet,  inkludering och minskad segregation.Projektet kommer således att bidra till flera globala mål i Agenda 2030; mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 5 om jämställdhet, mål 10 om jämlikhet, mål 11 om hållbara städer och samhällen, och mål 16 om fredliga samhälle, både lokalt i våra kommuner, nationellt, samt för internationell inspiration. 

   Bakgrund
   Allt fler människor bor i städer. År 2050 beräknas 70 procent av världens befolkning bo i urbana områden. Tre fjärdedelar av världens fattigaste människor bor i lägre medelinkomstländer och av dessa bor redan idag en miljard i slumområden, ofta utan sociala skyddsnät och under svåra levnadsförhållanden. Detta är dock inte unikt för låg- eller lägre medelinkomstländer. Ojämlikheten och segregationen ökar även i Sverige och vi ser en allt mer utbredd segregation och ökade klyftor mellan innerstad och förort. Många av våra städer är inte utformade för flickors och kvinnors vardag eller behov, som är den samhällsgrupp som är särskilt utsatta vad gäller ojämn resursfördelning, förtryck och social exkludering. Vilka konsekvenser får denna snabba urbanisering för samhällets mest utsatta eller exkluderade grupper? 

   Sverige, och Sveriges första feministiska regering, står därför inför en enorm utmaning. Behovet är tydligt då segregationen ökar och ojämlika och ojämställda platser är ett faktum, inte minst i många särskilt utsatta områden och förorter. När kommuner vill utforska feministisk stadsutveckling vänder de sig ofta till universiteten. Detta svårbegripliga ämne kräver dock tvärsektoriella kunskaper inom olika discipliner, och lösningarna kan inte endast springa ur forskningen. Samverkan mellan sektorer är avgörande.

   Sedan 2015 har världens ledare enats om flera globala agendor för hållbar utveckling, som klimatavtalet, Agenda 2030 och New Urban Agenda. Om man ska leva upp till de ambitiösa målen och visionerna ska bli verklighet, beror till stor del på om våra samhällen blir mer inkluderande och jämställda, samt uppfyller de socioekonomiska behoven för framtidens unga. Hur städer och områden planeras är avgörande för människors livskvalitet, och kan i synnerhet öka unga kvinnors och flickors möjligheter till utbildning, arbete, och sociala trygghet. Innovationslabbet syftar till att skapa en hubb för feministisk stadsplanering i Botkyrka kommun genom att låta unga tjejer från särskilt utsatta områden själva ta fram innovativa lösningar på gemensamt identifierade utmaningar i stadsrummet.

   Målgruppen kommer få möjlighet att påverka och utforma en mer jämlik och jämställd vision av den offentliga stadsmiljön, vilket skapar förutsättningar för minskad segregation och ökad inkludering. Feministisk stadsplanering innebär en jämnare fördelning av resurser, kapacitet och stadskvaliteter i staden. Dominerande normer, attityder och strukturer ifrågasätts i ett tidigt planeringsskede. Det handlar om att ge plats åt tjejer i det offentliga rummet, att omkullkasta maktförhållanden, samt inkludera deras vardagliga erfarenheter i stadsplaneringen.

    Mot den bakgrunden har Global Utmaning tagit initiativ till #UrbanGirlsMovement, som genom att samla in och digitalt kartlägga globala goda exempel visar hur feministisk stadsutveckling i utsatta områden kan förbättra levnadsförhållanden för flera samhällsgrupper. Projektet vill inspirera, öka kunskap samt vara ett stöd för hur feministisk stadsplanering kan tillämpas i praktiken.

   For information in english

   Deltagare i #UrbanGirlsMovement
   Den primära målgruppen är flickor och unga kvinnor, "tjejer" i åldern 14-25 år, bosatta i Botkyrka. Den sekundära målgruppen för projektet är kommunens övriga invånare och beslutsfattare. Projektet leds av tankesmedjan Global Utmaning och Botkyrka kommun. Genom hela projektet kommer vi samarbeta nära arkitekter, stadsplanerare, forskare inom stadsplanering/jämställdhet från universitet, representanter från intresseföreningar, representanter från statliga myndigheter. Centralt är att erbjuda en gemensam plattform där olika sektorer kan samspela, och därmed öka möjligheterna för långsiktigt beslutsfattande, på ett sätt som bidrar till projektets målsättning. Att forskare möter praktiker och näringslivet möter beslutsfattare från politiken är avgörande för att kunna ta fram policy- och strategiförslag som är systematiska och långsiktiga.

   Partners
   Projektet finansieras av Vinnova - Social innovation mot segregation, och sker i samarbete med Botkyrka kommun, UN-Habitat, Mistra Urban Futures och Iteam. Övriga partners är Block by Block foundation, Changers Hub, Fryshuset, Kounkuey Design Initiative, KTH, MethodKit, Plan International, RISE, Sida, Stockholms Universitet, Södertörns Högskola, UN-Habitat, Uppsala Universitet, White arkitekter, och WWF. 

   Kontakt   
   Elin Andersdotter Fabre   
   elin.fabre@globalutmaning.se 
   070-223 32 47 

   Anmälan

   Speakers

   Åsa Lindhagen
   Jämställdhetsminister

   Read more

   Yasmeen Dinath
   City of Johannesburg

   Read more

   Victoria Escobar
   Changers Hub

   Read more

   Viktoria Walldin
   White architects

   Read more

   Thomas Melin
   Global Utmaning

   Read more

   Thomas Eriksson
   Region Stockholm

   Read more

   Sara Ferlander
   Södertörn University

   Read more

   Parvaneh Sharafi
   Områdesstrateg Fittja

   Read more

   Nayoka Martinez-Bergström
   Sida

   Read more

   Moné Ukonu
   Urban Girl

   Read more

   Mi Sundquist
   Kungsvåningen

   Read more

   Max Parknäs
   Vinnova

   Read more

   Marie Linder
   Hyresgästföreningen

   Read more

   Marianne Eriksson
   Generalsekreterare Plan International Sverige

   Read more

   Laura Petrella
   UN-Habitat

   Read more

   Kristina Philipson
   White Arkitekter

   Read more

   Kerstin Lagnefeldt
   Botkyrka kommun

   Read more

   Helena Ohlsson
   SKL International

   Read more

   Gunnel Forsberg
   Stockholm University

   Read more

   Emelie Anneroth
   RISE

   Read more

   Elin S Olsson
   Statssekreterare Bostadsfrågor

   Read more

   Elin Andersdotter Fabre
   Global Utmaning

   Read more

   Ebba Östlin
   Botkyrka Kommun

   Read more

   Caroline Wrangsten
   IQ Samhällsbyggnad

   Read more

   Annika Hjorth
   Region Stockholm

   Read more

   Albert Edman
   Umeå/RISE

   Read more

   Alazar Ejigu
   Södertörn University

   Read more

   Organized by